Regulamin sklepu i usług

Regulamin sklepu internetowego YouFit Anna Musiał

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.youfit.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia,

4. Sprzedawca/Dietetyk- Anna Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „YouFit” Anna Musiał z siedzibą w Szczecinie NIP 8961524955.

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.youfit.pl

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

8.  Produkt cyfrowy- dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

9. Umowa– umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.youfit.pl, prowadzony jest przez firmę „YouFit” Anna Musiał, ul. Księcia Warcisława I 24B/6, 71-667 Szczecin, NIP: 8961524955 REGON: 367634648, e-mail: annamusia@youfit.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.youfit.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) Dostęp do Internetu,

2)  Standardowy system operacyjny,

3) Standardowa przeglądarka internetowa,

4) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.youfit.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3

Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania.

6. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail annamusial@youfit.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.youfit.pl, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Następnie Klient wybiera i zamawia Towary poprzez dodanie ich do koszyka zakupowego.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkt lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego.

5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami w brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

7. Każdy zakup dokumentowany jest fakturą przesłaną na adres mailowy Kupującego.

§ 5

Dostawa i finalizacja zakupu

1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

1) Zwykły przelew bankowy na konto: 10 1140 2004 0000 3102 7710 8085 (mBank)

2) Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

3) Za pośrednictwem systemu PayU

2. W przypadku przelewu bankowego na konto, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

4. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.

5. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki) Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 6

Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-booki,  następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 6, powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

3. W odniesieniu do ebooków i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami punkcie § 9

§ 7

Usługi dietetyczne inne niż produkty elektroniczne

1. Dietetyk w ramach usług dietetycznych oferuje:

1) Konsultacje dietetyczną- obejmującą konsultacje online bądź stacjonarną (wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego-zdrowotnego);

2) Jadłospis – jeśli przed lub po odbyciu konsultacji został dodatkowo wybrana opcja obejmująca jadłospis – tygodniowy plan żywieniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków. Jadłospis zostanie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy w ciągu 14 dni roboczych;

3) Konsultacje kontrolną- obejmującą następną konsultację online bądź stacjonarną w ramach, której Dietetyk przesyłam podsumowanie drogą mailową.

2. Czas trwania konsultacji dietetycznej 60-90 minut. Na konsultację kontrolną Dietetyk przeznacza 30-45 minut.

3. Należy skontaktować się uprzednio z Dietetykiem w celu ustalenia dostępnego terminu realizacji usług na adres annamusial@youfit.pl lub wysłać zapytanie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.youfit.pl w zakładce Kontakt.

4. Po wyznaczeniu terminu konsultacji dietetycznej i kontrolnej należy w ciągu 3 dni roboczych dokonać płatności na wskazane w mailu do Kupującego dane do przelewu. Dane do przelewu są także dostępne na stronie www.youfit.pl w zakładce Kontakt. Brak płatności jest jednoznaczny z rezygnacją z konsultacji. Dietetyk nie przesyła przypomnień o dokonaniu płatności, obowiązkiem Kupującego jest terminowość w płatnościach. W takiej sytuacji Dietetyk ma prawo zaproponować termin innemu Kupującemu.

5. Termin konsultacji kontrolnej ustala się indywidualnie z Kupującym po odbyciu konsultacji dietetycznej. Konsultacja kontrolna może odbyć się do 3 miesięcy po odbyciu konsultacji dietetycznej, po upływie 3 miesięcy konsultacja jest traktowana jako konsultacja dietetyczna a nie kontrolna.

6. Po konsultacji online lub stacjonarnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia konsultacji Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu o maksymalnie 3 dni robocze.

7. W cenie zakupu możliwa jest 1 poprawka w danym planie żywieniowym 7 dniowym.

8 Po konsultacji dietetycznej online lub stacjonarnej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia konsultacji Dietetyk przesyła na adres mailowy podsumowanie zalecenia żywieniowe i plan suplementacji (PDF).

9. W cenie zakupu konsultacji dietetycznej i kontrolnej Kupujący ma prawo do przesłania jednego zapytania drogą mailową po otrzymaniu zaleceń żywieniowych i planu suplementacji lub podsumowania.

10. Dietetyk nie ma obowiązku odpowiadać na dodatkowe maile wysłane po odbyciu konsultacji oraz przesłaniu jadłospisu.

11. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się stacjonarnie w gabinecie w Szczecinie przy ul. Księcia Warcisława I 24B/6 lub online (telefon, Whatsapp lub Google Meet) o wyznaczonym terminie i godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym.

12. Brak kontaktu Kupującego w ciągu 20 min od godziny umówionej konsultacji skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji online lub stacjonarnej na inny dogodny dla obydwu stron termin

§ 8

 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolną od wad.

2.  Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).

3.  Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy annamusial@youfit.pl lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.

4. Reklamacja powinna zawierać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny, uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.

5.  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (ebook).

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

6. W przypadku konsultacji dietetycznej, istnieje możliwość anulowania terminu spotkania w ciągu 14 dni od opłacenia usługi, zgodnie z przepisami regulaminu konsumenckiego. Kupujący otrzymuje 100% zwrot kwoty za usługę.

7. Przy anulowaniu konsultacji na mniej niż 3 dni przed terminem konsultacji, kwota wpłacona na poczet usługi nie jest zwracana.

8. Jeśli Kupujący chce zmienić termin konsultacji, powinien o tym poinformować najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem. W przypadku zmian bliżej terminu, szczegóły należy uzgodnić między Kupującym a Dietetykiem prowadzącym. Jeżeli Kupujący nie jest hospitalizowany, można zmienić termin konsultacji za zgodą obu stron w obrębie danego miesiąca, o ile są dostępne inne wolne terminy w kalendarzu.

9 Jeżeli zaplanowana konsultacja musi zostać z przyczyn losowych lub zdrowotnych odwołana przez Dietetyka w dniu konsultacji , automatycznie ustalany jest inny termin spotkania lub pacjent otrzymuje zwrot pieniędzy.

§ 10

 Prawa autorskie

1. Materiał udostępniany w Sklepie jak również wygląd i treści publikowane na nim oraz materiały przesłane po odbyciu konsultacji dietetycznej stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów oraz przesłanych planów dietetycznych i suplementacji wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.

3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym ebooków, jadłospisów, zaleceń żywieniowych i suplementacji bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 11

Odpowiedzialność sprzedającego

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

1) siły wyższej;

2) niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Kupującego;

3) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Kupującego niepełnych, niepoprawnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów medycznych, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.

8. Konsultacja dietetyczna i treści produktów elektronicznych (ebooków) nie stanową udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna i treści zawarte w produktach elektronicznych nie stanowią także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna i produkty elektroniczne mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.

9. Konsultacja dietetyczna i produkty elektroniczne nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń udzielonych przez dietetyka lub zawartych w produktach elektronicznych, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego czy suplementacji o zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja  mają  na  celu  wsparcie  procesu  leczniczego czy też zdrowego trybu życia,  nie  mogą  zastąpić  Kupującemu  konsultacji  u  lekarza specjalisty  czy leków. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Dane osobowe i pliki cookies

1.  Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.youfit.pl

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Jednak ten przepis nie dotyczy Konsumentów, których właściwość i jurysdykcja sądu będą rozpatrywane na ogólnych zasadach.

3. W przypadku, gdy niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, bezskuteczne lub zostaną uznane za klauzule niedozwolone, nie spowoduje to unieważnienia całego Regulaminu. Zamiast niedozwolonych postanowień będą stosowane odpowiednie przepisy.

4. Zmiany w Regulaminie nie mają zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie przed wprowadzeniem nowej wersji Regulaminu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.youfit.pl.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2023 roku.